Jesteś tutaj

„Myślenie na scenie” – poznaj uczestników debaty: prof. Bartnik

Jedną z części pierwszego dnia Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017 będzie „Myślenie na scenie”. Debatę naukową w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego poprowadzi prof. Tadeusz Sławek, a jednym z jej uczestników będzie prof. Ewa Bartnik.

Profesor Bartnik jest wybitną ekspertką w zakresie biologii molekularnej oraz genetyki. Jej praca badawcza już od blisko 20 lat koncentruje się wokół chorób spowodowanych mutacjami mitochondrialnego DNA, a także określenia molekularnych podstaw tych schorzeń. Na tym gruncie nawiązała współpracę z lekarzami wielu specjalności (pediatrami, okulistami, genetykami, neurologami) z wielu różnych ośrodków w Polsce. Ważną część jej życia zawodowego stanowi także popularyzacja nauki.

Profesor Bartnik to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym z wyróżnieniem skończyła studia z zakresu biologii. Od początku kariery naukowej jest związana ze swoją Alma Mater i tamtejszym Zakładem Genetyki, przemianowanym później na Instytut Genetyki i Biotechnologii; pracuje również w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Tytuł profesora nauka biologicznych otrzymała w 1993 roku. 

Profesor Ewa Bartnik zasiadała i wciąż zasiada w wielu szacownych gremiach krajowych i międzynarodowych: była m.in. sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Genetycznego; obecnie członkini Komisji ds. GMO (organu opiniodawczo-doradczego Ministra Środowiska) oraz Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Jest także członkinią Międzynarodowej Komisji Bioetycznej UNESCO, przy tej organizacji ONZ reprezentowała również Polskę w dyskusjach na temat bioetyki oraz badań nad genomem ludzkim. W latach 2003–2006 Profesor Bartnik była przedstawicielką naszego kraju w grupie eksperckiej ds. nauk przyrodniczych w międzynarodowym projekcie badania umiejętności uczniów PISA.

Profesor Bartnik to również autorka lub współautorka kilku podręczników dla szkół średnich oraz podręczników akademickich do nauki biologii i genetyki. Jest ekspertką Ministerstwa Edukacji Narodowych ds. programów nauczania biologii oraz podręczników szkolnych do tego przedmiotu.

W 2008 roku Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych uhonorowało ją nagrodą dla naukowca najbardziej przyjaznego mediom (jest pierwszą laureatka tego wyróżnienia), a w roku 2012 została odznaczona Orderem Odrodzenia Polski.

Polski
Główna grafika: 

Nazwa użytkownika